Współpracuj z organem bo dostaniesz karę

Zacznijmy od tego jakie uprawnienia ma w tym względzie organ nadzorczy. Zgodnie z art. 58 RODO w kompetencjach organu leży; 

a)nakazanie administratorowi i podmiotowi przetwarzającemu, a w stosownym przypadku przedstawicielowi administratora lub podmiotu przetwarzającego, dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań;

b)prowadzenie postępowań w formie audytów ochrony danych;

c)dokonywanie przeglądu udzielonych certyfikacji na mocy art. 42 ust. 7 RODO;

d)zawiadamianie administratora lub podmiotu przetwarzającego o podejrzeniu naruszenia Rozporządzenia;

e)uzyskiwanie od administratora i podmiotu przetwarzającego dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych organowi nadzorczemu do realizacji swoich zadań;

f)uzyskiwanie dostępu do wszystkich pomieszczeń administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym do sprzętu i środków służących do przetwarzania danych, zgodnie z procedurami określonymi w prawie unijnym lub w prawie państwa członkowskiego.

Jak widzimy zakres tych uprawień jest bardzo szeroki a nadanie tak szerokich uprawnień zmierza przede wszystkim do zapewnienia możliwości przeprowadzenia kontroli, postępowania i wydania decyzji. Oczywiście nie są to jedyne uprawnienia organu nadzorczego jadnak te odnoszą się bezpośrednio do umiejscowienia funkcji PUODO w stosunku do administratorów i podmiotów przetwarzajacych. Z koleii zasady wymiaru kar które może nałożyć odnajdziemy w artykule 83 RODO. 

Wracając do nałożonej kary Prezes Urzędu Ochorny Danych Osobowych stwierdził naruszenie przez spółkę Smart Cities Sp. z o.o. przpeisów art. 31 i art. 58 ust 1 lit. e) Rozporzadzenia 2016/679, polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań. W efekcie tego nakłozył na Smart Cities Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 16-22 administracyjną karę pieniężną w kwocie 12.838,20 PLN.

Treść decyzji. 

 

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

Przyzwyczailiśmy się do tego, że większość spotkań, konferencji czy szkoleń odbywa się w formie video. W tej formie prowadzone są także coraz częściej bardziej sformalizowane czynności takie jak wybory władz niektórych samorządów, walne zgromadzenia wspólników czy wreszcie egzaminy. Tym razem spojrzymy na nałożoną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobwoych karę obejmującą m.in. zabezpieczenie materiałów video z przeprowadzonego przez Śląski Uniwersytet Medyczny egzaminu. 

CZYTAJ DALEJ