Obowiązek informacyjny - art. 13 RODO

Wymagane informacje powinny zostać przekazane osobie, której dane dotyczą albo przed rozpoczęciem zbierania (przetwarzania) danych osobowych albo najpóźniej z chwilą rozpoczecia ich zbierania. Obowiązek informacyjny wobec osoby, której dane są lub będą przetwarzane może zostać zrealizowany w dwóch podstawowych trybach; 

Obie tryby spełnienienia obowiązku informacyjnego mogą być zrealizowane za pomocą różnych środków i metod. Administrator będzie miał tu zatem swobodę w zakresie wyboru sposobu spełnienia obowiązku informacyjnego. Nie mniej nie może zapomnieć, że udzielenie osobie fizycznej wiąże się z koniecznością wskazanie wszystkich informacji, o których mowa w art. 13 RODO w sposób wyczerpujący, rzetelny, pełny, transparentny oraz zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą. Realizacja tychże postulatów jest konieczne bez względu na tryb i sposób informowanie przez administratora o przetwarzaniu danych osobowych. 

Co warto wskazać i o czym niektórzy administratorzy zapominają, to ciążący na administratorze obowiązek wykazania spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z zasadą rozliczalności. Administrator musi być zatem przygotowany aby móc wykazać, że zrealizował (lub realizuje) obowiązki informacyjne. W jaki sposób? Najprościej jest aby sposob spełniania obowiązu informacyjnego przez administrotora został opisany w wewnętrznej polityce ochrony danych osobowych wraz ze wskazaniem trybu i sposobu realizacji obowiązków informacyjnych a dodatkowo ze wskazaniem wykorzystywanych klauzul informacyjnych. Pozwoli to zweryfikować po pierwsze świadomość administratora co do chociażby różnić w zakresie obowiązków z art. 13 i 14 RODO a także to, jak administrator powinien realizować te obowiązki. Odmienną kwestią jest czy to faktycznie realizuje.  

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

Praca zdalna nieuchronnie wiąże się z koniecznością organizowania lub uczestniczenia w spotkaniach prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji. Oznacza to, że w trakcie jej trwania będą przetwarzane dane osobowe uczestników. 

 

CZYTAJ DALEJ