Jakie zadania ma IOD?

Zadania Inspektora Ochrony Danych można podzielić na kilka podstawowych obszarów.

Obowiązek informowania i współpracy 

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO jednym z zadań Inspektora Ochrony Danych jest kontakt z osobami, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO. Oznacza to, że IOD pełni ważną rolę kontaktową dla osób oczekujących od administratora podjęcia jakiś kroków w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

W tym aspekcie zadaniem IOD jest także współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych bowiem zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. d RODO, IOD powienien współpracować z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  Z jednej strony Inspektor Ochrony Danych wspiera merutorycznie administratora, z drugiej zaś strony jest swego rodzaju pośrednimiem pomiędzy administraotrem a Prezesem organu nadzorczego oraz osobami, których dane dotyczą. 

Informowanie 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy także informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach na nich spoczywających. Można powiedzieć, że IOD pełni rolę doradcy podpowiadającego w zakresie uzyskania przez administratorów i podmioty przetwarzające zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Monitorowanie 

Inspektor Ochrony Danych monitoruje także przestrzeganie przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów. 

 

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

1 stycznia 2021 Wielka Brytania oficjalnie nie jest już członkiem Unii Europejskej. Jak pamiętamy od 1 stycznia 2021r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować RODO, a będą obowiązywać w nim odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. Jednak zgodnie z wynegocjonwaną w ostatnich dniach grudnia 2020r. umową strony zdecydowały się na wprowdzenie tzw. klauzuli pomostowej. Mimo zakończenie okresu przejściowego swobodny przepływ danych ma obowiązywać maksymalnie do 1 lipca 2021r. 

CZYTAJ DALEJ