Jakie zadania ma IOD?

Zadania Inspektora Ochrony Danych można podzielić na kilka podstawowych obszarów.

Obowiązek informowania i współpracy 

Zacznijmy od tego, że zgodnie z art. 38 ust. 4 RODO jednym z zadań Inspektora Ochrony Danych jest kontakt z osobami, których dane dotyczą we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia RODO. Oznacza to, że IOD pełni ważną rolę kontaktową dla osób oczekujących od administratora podjęcia jakiś kroków w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

W tym aspekcie zadaniem IOD jest także współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych bowiem zgodnie z art. 39 ust. 1 lit. d RODO, IOD powienien współpracować z organem nadzorczym w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  Z jednej strony Inspektor Ochrony Danych wspiera merutorycznie administratora, z drugiej zaś strony jest swego rodzaju pośrednimiem pomiędzy administraotrem a Prezesem organu nadzorczego oraz osobami, których dane dotyczą. 

Informowanie 

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy także informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach na nich spoczywających. Można powiedzieć, że IOD pełni rolę doradcy podpowiadającego w zakresie uzyskania przez administratorów i podmioty przetwarzające zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

Monitorowanie 

Inspektor Ochrony Danych monitoruje także przestrzeganie przepisów RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podziału obowiązków, działań zwiększających świadomość, szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów. 

Ochrona danych osobowych Warszawa | Wdrożenie RODO w małej firmie | RODO dla małej firmy | Wdrożenie RODO w średniej firmie | RODO w średniej firmie | Polityka ochrony danych osobowych Warszawa | Inspektor Ochrony Danych

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

27 czerwca br. weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich – a więc poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto pamiętać, że tworzą go wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a ponadto Liechtenstein, Norwegia i Islandia. W każdym razie w momencie, gdy ma dojść do przekazania danych do tych państw, stosowanie klauzul umownych – oczywiście łącznie z innymi, niezbędnymi środkami – jest najlepszym sposobem na zapewnienie zgodności tej operacji z prawem. 

CZYTAJ DALEJ

W tym wpisie zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy numery tablic rejestracyjnych są danymi osobowymi w myśl Rozporządzenia RODO. Orzecznictwo coraz śmielej stosuje, i interpretuje, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zajmując się już kolejny raz kwestię tego, czy numery tablic rejestracyjnych pojazdów są objęte ochroną.

CZYTAJ DALEJ

1 stycznia 2021 Wielka Brytania oficjalnie nie jest już członkiem Unii Europejskej. Jak pamiętamy od 1 stycznia 2021r. Zjednoczone Królestwo nie będzie już stosować RODO, a będą obowiązywać w nim odrębne ramy prawne dotyczące ochrony danych osobowych i ich przetwarzania. Jednak zgodnie z wynegocjonwaną w ostatnich dniach grudnia 2020r. umową strony zdecydowały się na wprowdzenie tzw. klauzuli pomostowej. Mimo zakończenie okresu przejściowego swobodny przepływ danych ma obowiązywać maksymalnie do 1 lipca 2021r. 

CZYTAJ DALEJ