Przekazywanie danych w związku z BREXITE po nowemu

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z art. 45 RODO, takie przekazanie będzie wymagało odpowiednich zabezpieczeń (np. standardowych klauzul ochrony danych, wiążących reguł korporacyjnych, kodeksów postępowania), a także egzekwowalnych praw oraz skutecznych środków ochrony prawnej osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 46 RODO. Z zastrzeżeniem szczególnych warunków nadal może być możliwe przekazywanie danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa na podstawie wyjątków wymienionych w art. 49 RODO. Jednakże art. 49 RODO ma wyjątkowy charakter, a zawarte w nim wyjątki muszą być interpretowane zawężająco i głównie w odniesieniu do czynności przetwarzania, które są sporadyczne i niepowtarzające się.

Administratorzy i/lub podmioty przetwarzające będą również musiały przestrzegać innych obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do konieczności uaktualniania rejestrów przetwarzania danych i informacji o prywatności w zakresie informacji o przekazywaniu danych do Zjednoczonego Królestwa

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

Przetwarzanie wizerunku osoby fizycznej wymaga jej zgody. Wizerunek jets daną osobową w rozumieniu RODO. Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej i to bez względu na to czy jej identyfikacja może nastąpić w sposób pośredni czy bezpośredni. Wizerunek stanowi niewątpliwie daną osobową i w związku z tym podlegać będzie ochronie. 

 

CZYTAJ DALEJ