Czy potrzebna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku?

Trzeba dodatkowo wskazać, że kwestie z ochrona wizerunku reguluje także ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 81 par. 1 tejże ustawy, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na niej przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

Przetwarzając zatem wizerunek osoby fizycznej możemy sie natkąć na problem tego czy zgoda taka jest potrzebna na gruncie RODO jeśli osoba otrzymała zapłatę za pozowanie. Nasz ustawodawca z chwilą wejścia w życie RODO nie dokonał zmian w kwestii zgody na przetwarzanie wizerunku, o której mowa w art. 81 prawa autorskiego. Oznacza to, że przetwarzanie wizerunku będzie więc każdorazowo podlegało ochronie zgodnie z RODO bez względu na to, czy osoba, której wizerunek jest przetwarzany uzyskała bądź nie jakiekolwiek wynagrodzenie. Innymi słowy, przetwarzając wizerunek administrator musi wykazać się przesłanką legitymującą przetwarzanie wizerunku. Najczęściej będzie to albo zgoda osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO albo podstawą będzie litera b) czyli umowa pomiędzy administratorem a osobą, której wizerunek jest przetwarzany. Nie można wykluczyć także, że w określonych sytuacjach podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit.f) cyzli uzasadniony interes administratora, ale z uwagi na uwarunkowania stosowania takiej przesłanki do przetwarzania wizerunku omówimy to w innym wpisie. 

W związku z tym można wskazać, że zgoda na przetwarzanie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zawsze będzie obejmować zgodę o której mowa w art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. Z drugiej strony legalność wykorzystywania czyjegoś wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 (zdanie drugie) prawa autorskiego, czyli po zapłacie umówionego wynagrodzenia nie będzie pokrywać się z wykazaniem zgody na gruncie RODO. Ciążący na administratorze obowiązek wykazania podstaw przetwarzania może być wówczas utrudniony. Choć RODO nie każe dokumentować faktu udzielenia zgody w formie pisemnej to w pewnych okolicznościach należałoby zadbać o to aby umowa na wykorzystywanie wizerunku obejmała poza wskazaniem wysokości wynagrodzneia także zgodę na przetwarzanie wizerunku. 

Podobnie ma się rzecz w przypadku przetwarzania wizerunku niejako "bez pozowania". Dla przykładu przechowywanie i przetwarzanie zdjeć osoby (poza powodami domowymi) w związku z prowadzoną działalnością. Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku administratro powinien móc wykazać się zgodą takiej osoby, chyba że istnieją inne podstawy przetwarzania. 

Ochrona danych osobowych Warszawa | Wdrożenie RODO w małej firmie | RODO dla małej firmy | Wdrożenie RODO w średniej firmie | RODO w średniej firmie | Polityka ochrony danych osobowych Warszawa | Inspektor Ochrony Danych

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

27 czerwca br. weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich – a więc poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Warto pamiętać, że tworzą go wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a ponadto Liechtenstein, Norwegia i Islandia. W każdym razie w momencie, gdy ma dojść do przekazania danych do tych państw, stosowanie klauzul umownych – oczywiście łącznie z innymi, niezbędnymi środkami – jest najlepszym sposobem na zapewnienie zgodności tej operacji z prawem. 

CZYTAJ DALEJ

W tym wpisie zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, czy numery tablic rejestracyjnych są danymi osobowymi w myśl Rozporządzenia RODO. Orzecznictwo coraz śmielej stosuje, i interpretuje, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zajmując się już kolejny raz kwestię tego, czy numery tablic rejestracyjnych pojazdów są objęte ochroną.

CZYTAJ DALEJ

Fundamentalnym obowiązkiem administratora danych jest rzetelne informowanie osoby, której dane dotyczą o tym w jaki sposób będą przetwarzane jej dane osobowe.

Można powiedzieć, że nie poinformowanie osoby, której dane będą (lub są) przetwarzane, co do zasady bo są od tego wyjątki, uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych a w przypadku niespełnienie przez administratora obowiązku informacyjnego może zostać nałożona na niego kara finsansowa. Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO wobec osoby fizycznej wynika z art. 13 i art. 14 RODO a także, o czym warto pamiętać, pewne wskazówki wynikają także z tzw. motywów, w szczególności w motywach 60-74.

CZYTAJ DALEJ