Czy potrzebna jest zgoda na rozpowszechnianie wizerunku?

Trzeba dodatkowo wskazać, że kwestie z ochrona wizerunku reguluje także ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 81 par. 1 tejże ustawy, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na niej przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

Przetwarzając zatem wizerunek osoby fizycznej możemy sie natkąć na problem tego czy zgoda taka jest potrzebna na gruncie RODO jeśli osoba otrzymała zapłatę za pozowanie. Nasz ustawodawca z chwilą wejścia w życie RODO nie dokonał zmian w kwestii zgody na przetwarzanie wizerunku, o której mowa w art. 81 prawa autorskiego. Oznacza to, że przetwarzanie wizerunku będzie więc każdorazowo podlegało ochronie zgodnie z RODO bez względu na to, czy osoba, której wizerunek jest przetwarzany uzyskała bądź nie jakiekolwiek wynagrodzenie. Innymi słowy, przetwarzając wizerunek administrator musi wykazać się przesłanką legitymującą przetwarzanie wizerunku. Najczęściej będzie to albo zgoda osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO albo podstawą będzie litera b) czyli umowa pomiędzy administratorem a osobą, której wizerunek jest przetwarzany. Nie można wykluczyć także, że w określonych sytuacjach podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit.f) cyzli uzasadniony interes administratora, ale z uwagi na uwarunkowania stosowania takiej przesłanki do przetwarzania wizerunku omówimy to w innym wpisie. 

W związku z tym można wskazać, że zgoda na przetwarzanie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zawsze będzie obejmować zgodę o której mowa w art. 81 ust. 1 prawa autorskiego. Z drugiej strony legalność wykorzystywania czyjegoś wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 (zdanie drugie) prawa autorskiego, czyli po zapłacie umówionego wynagrodzenia nie będzie pokrywać się z wykazaniem zgody na gruncie RODO. Ciążący na administratorze obowiązek wykazania podstaw przetwarzania może być wówczas utrudniony. Choć RODO nie każe dokumentować faktu udzielenia zgody w formie pisemnej to w pewnych okolicznościach należałoby zadbać o to aby umowa na wykorzystywanie wizerunku obejmała poza wskazaniem wysokości wynagrodzneia także zgodę na przetwarzanie wizerunku. 

Podobnie ma się rzecz w przypadku przetwarzania wizerunku niejako "bez pozowania". Dla przykładu przechowywanie i przetwarzanie zdjeć osoby (poza powodami domowymi) w związku z prowadzoną działalnością. Nie ulega wątpliwości, że w tym przypadku administratro powinien móc wykazać się zgodą takiej osoby, chyba że istnieją inne podstawy przetwarzania. 

 

KOMENTARZE
* pola wymagane
CZYTAJ RÓWNIEŻ

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: fundusz) wymaga szczególnej uwagi  administratorów. Wynika to z jednej strony z tego, że w ramach Funduszu przetwarzane mogą być dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 RODO, a poza tym, ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zawiera przepisy szczególne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby udzielania świadczeń z funduszu. 

CZYTAJ DALEJ

Pracodawca ma prawo żądać i zbierać informacje o pobycie pracowników za granicą w stanie epidemii SARS-CoV-2 - tak prawomocnie wskazał Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z 29 stycznia 2021r. sygn. akt. IV Pa 79/20. To ciekawe orzeczenie zapadło w okolicznościach sprawy, w której pracownik został zwolniony w trybie dyscyplinarnym ze względu na zatajenie przed pracodawcą tego, że odbył podróż zagraniczną w okresie epidamii. 

CZYTAJ DALEJ

Praca zdalna nieuchronnie wiąże się z koniecznością organizowania lub uczestniczenia w spotkaniach prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji. Oznacza to, że w trakcie jej trwania będą przetwarzane dane osobowe uczestników. 

 

CZYTAJ DALEJ