Blog

Fundamentalnym obowiązkiem administratora danych jest rzetelne informowanie osoby, której dane dotyczą o tym w jaki sposób będą przetwarzane jej dane osobowe.

Można powiedzieć, że nie poinformowanie osoby, której dane będą (lub są) przetwarzane, co do zasady bo są od tego wyjątki, uniemożliwia przetwarzanie danych osobowych a w przypadku niespełnienie przez administratora obowiązku informacyjnego może zostać nałożona na niego kara finsansowa. Spełnienie obowiązku informacyjnego RODO wobec osoby fizycznej wynika z art. 13 i art. 14 RODO a także, o czym warto pamiętać, pewne wskazówki wynikają także z tzw. motywów, w szczególności w motywach 60-74.

CZYTAJ DALEJ

Praca zdalna nieuchronnie wiąże się z koniecznością organizowania lub uczestniczenia w spotkaniach prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji. Oznacza to, że w trakcie jej trwania będą przetwarzane dane osobowe uczestników. 

 

CZYTAJ DALEJ

Wejście w życie RODO niewątpliwie wywróciło dotychczasowe myślenie o przetwarzaniu danych osobowych oparte na poprzedniej ustawie o ochronie danych osobowych z 1997r. wprowadzając do naszego porządku prawnego, niezdefiniowane jak do tej porty określnie "risk based aproach".

Zasada przetwarzania danych osobowych w oparciu o zidentyfikowane przez administratora źródła ryzyka, prawdopodobieństwo jego jego wystąpienia oraz wywołane tym skutki, powinna być fundamentem systemu przetwarzania danych w przedsiębiorstwie.

CZYTAJ DALEJ